Επιλογή γλώσσας

Όροι Χρήσης

Η “PICAFOOD ΙΚΕ ”, με διακριτικός τίτλος «PICAFOOD” .
PICAFOOD εφεξής η «Εταιρεία», είναι κάτοχος του διαδικτυακού τόπου με
την επωνυμία: https://picafood.gr που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται :
«Διαδικτυακός Τόπος» Σας χορηγεί ένα, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης,
χρήσης αυτής και των περιεχομένων στοιχείων της. Κατέχει δε και έχει το
δικαίωμα επεξεργασίας κάθε πληροφορίας που ενσωματώνεται σε έγγραφα
(έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής που στο εξής θα καλείται «Υλικό» σύμφωνα
με τους καταστατικούς σκοπούς της την εκτέλεση των παραγγελιών φαγητού ,
ποτών , εδεσμάτων και γενικά ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος, από
συνεργαζόμενα εστιατόρια και αντίστοιχα καταστήματα . Η χρήση του
Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και
του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε
χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και
κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση
αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω Διαδικτυακού Τόπου
συνιστά αναπόφευκτη αποδοχή από το χρήστη των εκάστοτε Όρων Χρήσης.
Ο χρήστης της εν λόγω ιστοσελίδας συναινεί ανεπιφύλακτα και χορηγεί - με
την πρόσβαση και χρήση αυτής - την άδεια στην «εταιρία» να
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει
ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του
Ν.2472/1997.


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ


Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω
των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη
συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού κατ ΄ άρθρο
1510 ΑΚ . Η εταιρία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της για
οποιοδήποτε λόγο ότι ο χρήστης – παραγγέλων, έχει περιορισμένη
δικαιοπρακτική ικανότητα (ανήλικος , υπό δικαστική αντίληψη κ.λ.π) έχει
δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας έως ότου λάβει τα
στοιχεία αυτού που επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως σε
περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα
ζύθου.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους κανόνες
χρήσης της ιστοσελίδας δίχως προειδοποίηση, ιδίως να προβεί στη μεταβολή
της λειτουργίας ή εμφάνισης αυτής.


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί , οι προστηθέντες ή οι βοηθοί εκπληρώσεως αυτής,
που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού , δεν
έχουν καμία ευθύνη , για κάθε τυχούσα θετική , υλική ή άυλη, αποθετική ζημία
ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, υποστεί τρίτος από την
πρόσβαση – χρήση της ιστοσελίδας ,


ΤΗΡΗΣΗ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ , ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να τροποποιούν ή και να διαγράφουν
τα δεδομένα και τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν εγγράψει στο
«Διαδικτυακό Τόπο» , η δε εταιρία δηλώνει ότι άμεσα θα εναρμονίζει αυτές τις
μεταβολές με τις πληροφορίες που τηρεί. Εκάστοτε χρήστης ελεύθερα και
αβίαστα επιτρέπεται να επικοινωνεί με την εταιρία στο e mail αυτής, και να
αιτείται την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που ανακύψει .
Η εταιρία υπόσχεται την πλήρη τήρηση διαφάνειας , εμπιστευτικότητας και
πιστής τήρησης των πληροφοριών του χρήστη, και τηρεί διαδικασίες για την
προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών


ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους
διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και των εν γένει νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
καθώς και από Υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά
τροφίμων. Για την επίτευξη της τελευταίας η εταιρία δηλώνει ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ 180039/952 (ΦΕΚ 2812/2017) και του ν.4389/2016 οι
πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος €0,07
πλέον ΦΠΑ το οποίο και αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
Τέλος για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και
η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη
δικαστήρια του Βόλου


Επικοινωνία


Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το PICAFOOD οι χρήστες
μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]

Εγγραφείτε στο newsletter μας